REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Reklamační podmínky

 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
  odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
  vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s
  ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  1.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se
  zboží tohoto druhu obvykle používá,
  1.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li
  jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  1.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  1.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 • Ustanovení uvedená v čl. 7.1 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za
  nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené
  jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo
  opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 • Pokud je kupující spotřebitelem, náleží mu i následující záruka za jakost. Projeví-li se
  spotřebiteli vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již
  při převzetí. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u
  spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 •  Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v
  níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, Vlkov 26 , Nová Paka  50901.                                           
  Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 • Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy
  právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

 • Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží,
  není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno. Odpovědnost prodávajícího za
  vady se v takovém případě řídí občanským zákoníkem.

 

 

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné
  odstoupit od kupní smlouvy:
  1.1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

 • 5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy
  odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku
  právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž
  v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika
  částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní
  smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 •  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny Vlkov 26 , Nová Paka  50901 nebo
  na adresu elektronické pošty prodávajícího fabl@fabl.cz.  Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez
  zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

 • Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného
  odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení
  od kupní smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na
  dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání,
  který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro
  vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro
  provedení počáteční transakce nebo vrátí peníze bezhotovostním převodem na bankovní
  účet kupujícího. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží. Zboží bez
  zbytečného odkladu od odstoupení od kupní smlouvy musí spotřebitel zaslat zpět nebo je
  předat na adrese Vlkov 26 , Nová Paka  50901, přičemž spotřebitel ponese
  přímé náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud
  spotřebitel odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů od dne převzetí zboží.

 • Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně
  spotřebováno. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené,
  může prodávající uplatnit náhradu škody až do výše kupní ceny.

 • Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo
  jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání
  kupujícího nebo pro jeho osobu.
Zpět do obchodu